Условия за потребление

Потреблението на този сайт е подчинено на рамките, изложени по-долу. За да ползва сайта, потребителят трябва да е прочел, разбрал и приел условията за потребление. В случай, че той не одобрява тези условия за потребление, следва да не ползва услугите и съдържанието на сайта. Настоящите условия на потребление може да бъдат преглеждани и променени (осъвременени) по всяко време без предизвестие. Молим Ви да проверявате тук редовно условията за потребление, понеже продължаване на потреблението Ви означава, че приемате тези условия.

Авторско право

Цялото съдържание на нашия интернет сайт, което включва, например, отличителните заглавия, статии, знаци, снимки, графики, чертежи, илюстрации, предлагани услуги и т.н. съставляват авторските права на компанията и са защитени според предвиденото в Гръцкото законодателство, Европейското законодателство и международните конвенции. Всяко копиране, трансфер или създаване на производни работи, които се базират на нашето съдържание или подвеждат публично за идентичността на съставителя на информационния продукт, са забранени. Репродукцията, препубликуването, качването, копирането, съхраняването, разпространението и предаването или каквото и да е било ползване или модификация на съдържанието по какъвто и да е начин и с комерсиална или друга цел, е разрешено само след писмено съгласие от наша страна или друго лице, което е носителя на авторското право на сайта. Имената, снимките, логата и търговските марки, цитирани като продукти на компанията, са активите на компанията, защитени от прилагащите се закони за търговската марка и др. Тяхната употреба в сайта в никакъв случай не дава разрешение или право на ползване от трети страни.

Индивидуални части от съдържанието могат по изключение да бъдат съхранявани или копирани на обикновен личен компютър, единствено за лично ползване, без търговска цел или друго ползуване, винаги при условието, че източника на каквито и да било индивидуални части от съдържанието, което е съхранено или копирано, както е упоменато по-горе, е винаги цитиран, когато се ползват единствено за лична употреба. Тази клауза не бива при никакви обстоятелства да се счита за приписване или трансфер на авторски права, по какъвто и да било начин.

Каквото и да се съдържа в електронните страници на нашия уебсайт и съдържа установена търговска марка или продукт, защитен от авторското право на трета страна, попада в обхвата на отговорностите на третата страна и няма нищо общо с нашия уебсайт.

Задължения на ползвателя

Посетителят на нашия уебсайт трябва, от една страна да е съгласен с правилата и предвиденото според Гръцкия, Европейския и Международния закон и съответните в случая законови рамки, които ръководят телекомуникациите, а от друга страна – да се въздържа от каквито и да е било незаконни и обидни дейности спрямо съдържанието и услугите на нашия уебсайт. При все това, той трябва да се държи по правилен, етичен и дискретен начин по време на посещението си и ползването на уебсайта ни, като се вземе предвид, че приемането на нечестни конкурентни практики или други, които са в противовес с NETIQUETTE (Кодекс на поведение на Интернет потребителите) е изключително забранено. Каквато и да била щета, причинена на уебсайта ни в резултат на потребителска намеса – злоупотреба със или обида на съответните услуги, ще се счете изключително за постъпка, която е в обхвата на отговорностите на потребителя (ползвателя).

Тук изключително се съгласяваме, че в случай на каквото и да е било действие, волеизявление, административно или юридическо, което произлиза от каквато и да е била форма на престъпление от страна на потребителя (Ваша страна), нанесено върху нашия уебсайт, Вие поемате задължението да участвате в съдебните производства и обезщетите нашия уебсайт, ако сте принудени да платите компенсации или други разходи.

Мрежово ограничение

Компанията полага най-добрите усилия, за да осигури, като не гарантира и носи отговорност за това, максимална акуратност, яснота, пълнота, правота и достъпност на информацията и съдържанието на нашия уебсайт. При никакви обстоятелства, които включват невежество, компанията ни не следва да е отговорна за настъпила в крайна сметка щета върху посетителя или потребителя на сайта ни в резултат на ползването на сайта ни.

Каквато и да била информация и налични услуги трябва да бъдат доставяни, както е описано в сайта, без нужда от каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се, от страна на компанията, компанията изрично се отказва от всички гаранции, дори гаранции относно продаваемостта или годността им.

Компанията не гарантира при никакви обстоятелства, че доставяното съдържание от уебсайта й ще се излъчва без прекъсвания, без грешки или дори без вируси.

Връзки към други уебсайтове

Нашата компания не носи отговорност за съдържанието и услугите на други уебсайтове, които са достъпни чрез нашия уебсайт посредством линкове, хиперлинкове или рекламни банери и следователно не дава никакви гаранции относно достъпността на съдържанието или услугите. Каквито и да било проблеми, които могат да възникнат по време на ползване на други уебсайтове, които са достъпни посредством нашия уебсайт, попадат изключително и само в рамките на отговорността на съответните интернет сайтове, към които Вие трябва също да се обърнете. Достъп до други Интернет уебсайтове посредством нашия уебсайт е предоставен единствено за удобство на потребителя и в никакъв случай не създава каквото и да е било по вид ангажимент спрямо която и да е от страните, намесени в отношението.